canlı destek

Eğitim Amaçları


Program Çıktıları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Program Çıktıları

1) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi,

2) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanı ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme ve çözüm yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi,

3) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanı ile ilgili bir süreci, ürünü, modeli gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkânlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak, belirli gereksinimleri karşılayacak, geliştirecek şekilde tasarlama ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi ,

4) Alanıyla ilgili girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık,

5) Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,

6) Alanlarıyla ilgili tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz

etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi,

7) Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi,

8) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi,

9) Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,

10) Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

11) Meslekî etik ve sorumluluk bilinci,

12) Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,

13) Alan uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında farkındalık.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ